1.ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK:

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.gyertya.shop weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) található elektronikus piactéren (a továbbiakban: „Webáruház”) keresztül történik.
A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
A Webáruházban mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik. A regisztrációval a Vevő elismeri, hogy a jelen ÁSZF-t ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja.
A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően (az esetleges hibák jóváhagyás előtt a „Szerkeszt” hivatkozásokat használva javíthatók), a „Rendelés Jóváhagyása” ikonra kattintással jön létre. A felek között ily módon - magyar nyelven - létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amit digitális formában tárolunk és archiválunk min. 3 (három) hónapig megőrizve.
Kérdése, észrevétele, kifogása, panasza esetén forduljon vevőszolgálatunkhoz!

2.BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS VÉTELÁR:

A www.gyertya.shop az alábbi termékcsoportokba (Illatgyertya, aromagyertya, mécses, yankee és woodwick üveggyertya) tartozó árukkal áll a vásárlók rendelkezésére:A termékek menüvel megegyező módon.*A termékek részletes leírása a „MEGNÉZEM” címszóra kattintva található.
A konkrét termék vételára a kiválasztott áru mellett található. Arról, hogy a vételár a közterheket tartalmazza-e, a „Bevásárlókosár” menüpont alatt található kijelzés ad eligazítást („A kijelzett árak BRUTTÓ árak”,mindenkori esetben az alapértelmezett kijelzés).

3.JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG FOGYASZTÓI KIFOGÁSOK INTÉZÉSE:

A jótállásra, szavatosságra és a fogyasztói kifogások intézésére a Polgári Törvénykönyvről szóló1959.évi IV.törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet és a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályai az irányadók.

Szavatossági jogok:
1.Hibás teljesítés esetén a vevő elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. A kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 30 napon belül, a vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
2.Ha a Szolgáltató a kicserélést illetve a kijavítást nem vállalta, vagy e kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tud eleget tenni a vevő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Szavatossági határidők:
1.A vevő a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a vevő az árut nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje az árunak vagy jelentősebb részének a kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) árura, valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
2.Ha a vevő igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy az áru természeténél fogva az 1. pontban megjelölt határidő alatt nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt áru esetén három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.3.Fogyasztói szerződés esetében a vevő - az 1. pontban rögzítettek helyett - a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Fogyasztói szerződés esetén - a 2. pontban rögzítettektől eltérőn - a jogvesztő határidő a teljesítés időpontjától számított 3 év. Fogyasztói szerződésnek minősül az a szerződés, amely a gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból szerződést kötő személy (fogyasztó) és olyan személy között jön létre, aki a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti.

Fogyasztói kifogások:
Ha a fogyasztónak minősülő vevő szavatossági igényt érvényesít a Szolgáltatóval szemben, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a vevő az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot bemutatja. A Szolgáltató a vevő kifogásáról köteles jegyzőkönyvet felvenni. Ha a Szolgáltató a vevő igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nyilatkozni nem tud, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a vevőt. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a vevő nevét, címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a vevő a kijavított árut átveheti. Fogyasztónak minősül a vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.

4.TELJESÍTÉS, FIZETÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

1.A gyertya.shop webáruházában történt megrendeléssel a Vevő elfogadja az általános szerződési feltételeket, melynél fogva a Szállító és a Vevő közötti jogviszonyra a jelen általános szerződési feltételek az irányadók.
2.A gyertya.shop webáruházban történő vásárlás során (fizetés) a vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vevő az ezen az oldalon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a www.illatgyertyak.hu felelősséget nem vállal.
3.Termékeket külföldre nem áll módunkban szállítani.
4.A csomagot a Szolgáltató a megrendelés leadásától számított 5 munkanapon belül szállítja ki a megadott szállítási címre. Amennyiben a fenti határidő bármilyen okból nem tartható, úgy a csomag feladásáról és a küldemény várható megérkezéséről a Szolgáltató a Vevőt e-mail útján értesíti.
5.A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.
6.A Vevő a megrendelt árú vételárát és a szállítás díját a csomag kézhezvételekor fizeti meg a kézbesítőnek.A szállítással kapcsolatban további információk és költségek a szállításútvonalon található.

5.A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

1.A Vevő jogosult a szerződés létrejöttét követően, de még az áru kiszállítását megelőzően a vásárlástól elállni. Az elállási jog gyakorolható e-mail, faxlevél vagy telefonhívás útján.
2.Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, úgy az áru kiszállítását követően a távollevők között kötött szerződésről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet szerint 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül jogosult az áru visszaküldésével egyidejűleg elállni. Fogyasztónak minősül a Vevő, ha a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körén kívül eső célból köti.
3.A Vevő elállási jogát attól a naptól kezdődően gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az árut a kifizetést igazoló bizonylat másolatával együtt kell visszaküldeni. A Vevő nem gyakorolhatja az elállás jogát abban az esetben, ha a számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében az árú csomagolását felbontotta, továbbá olyan árú megvásárlása esetén, amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, vagy gyorsan romlandó (pl. élelmiszerek).
4.A Szolgáltató köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást (az áru visszaszolgáltatását) követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Vevőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

6.A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

1.A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
2.A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokba foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:- Az Interneten küldött és vagy fogadott bármilyen adat.- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást.- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalon.- Bármely levél vagy adat elvesztése.- Bármely szoftver nem megfelelő működése.- Bármely programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
3.A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Weboldal-hoz való csatlakozás miatt következett be.4.A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védi meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
5.Egyedül a Vevő felelős a Weboldal-hoz való kapcsolódásért és a Webáruház-ban való vásárlásért.
6.A Szolgáltató nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatban, ami nem az irányítása alatt áll.
7.A Szolgáltató szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Webáruházban történt megjelenítés időpontjától lép életbe.
8.A Szolgáltató szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait és vagy a Webáruházat bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Szolgáltató nem vonható felelősségre, ha így tesz.9.Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Weboldalon. Bármely Vevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagyni a vásárlással.

7.SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi Weboldalára látogatók adatait. A személyes adatok kezelését az adatkezelési szabályzat tartalmazza, mely a jelen ÁSZF melléklete. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a Felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001.évi CVIII.törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet, valamint a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: AROMAGYERTYA KFT
Székhely: 7100 Szekszárd, Vak Bottyán u. 7/B

Cégjegyzékszám:17-09-005030

Nyilvántartásba vevő szerv: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:13270258-2-17

Telefonszám:+36-30-46-74-313

E-mail:
aromagyertya12@gmail.com

A HONLAP ÁLTAL HASZNÁLT COOKIE-K FŐBB JELLEMZŐJE

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok regisztrációja.

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

1. A tájékoztatáshoz való jog
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken. A tájékozódáshoz való jogát Ön írásban gyakorolhatja, azonban kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adunk tájékoztatást.

1. A tájékoztatáshoz való jog
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken. A tájékozódáshoz való jogát Ön írásban gyakorolhatja, azonban kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adunk tájékoztatást.

2. A hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van-e, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. Megkeresésére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozó adatkezelés a következők tekintetében:
a) Önre vonatkozó személyes adatok
b) az adatkezelés céljai;>
c) személyes adatok kategóriái;
d) azon személyek, amelyekkel az Ön adatait közölték, vagy közölni fogják;
e) az adatok tárolásának időtartama;
f) a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
g) a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
h) a kezelt adatok forrása;
i) profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának részletei, gyakorlati hatásai;
j) a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szervezet részére való átadása.

Adatigénylése esetén kötelesek vagyunk kiadni a kérelemnek megfelelő, általunk kezelt adatok egy másolati példányát. Az igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

3. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

4. Törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje az alábbi meghatározott feltételek esetén:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség- ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Adathordozáshoz való jog Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

7. Tiltakozás joga Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén Adatkezelőként a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
a) Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

9. Visszavonás joga
Ön az adatkezelésre adott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárásunk: Amennyiben hozzánk kérelem érkezik be, úgy adatkezelőként a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatjuk Önt a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról írásban értesítjük Önt, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

Ön számára a tájékoztatást ingyenesen biztosítjuk kivéve, ha:
a) ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást / intézkedést;
b) a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
c) a kérelem túlzó.

Amennyiben Ön papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az adatok egy másolati példányát ingyenesen átadjuk a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kérünk oldalanként/CD-DVD-nként. Az általunk kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesítjük mindazon személyeket, akikkel adatokat korábban közöltük, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Amennyiben Ön kéri, tájékoztatást adunk, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

Az Ön kérelemére adandó választ elektronikus formában tesszük meg, kivéve, ha:
a) Ön kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást számunkra,  
b) nem ismerjük az Ön elektronikus elérhetőségét.

10. Tiltakozási jog gyakorlása
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és döntéséről a írásban tájékoztatjuk. Amennyiben tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással a személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

11. Adatok kezelése
Az Ön által a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel során megadott adatokat   Magyarországon az alábbi tárhelyszolgáltató szerverén, továbbá elektronikusan tároljuk: Megteszünk minden olyan lépést megtenni, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy az adatait  biztonságosan tároljuk és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk.

12. Jogorvoslat
Amennyiben kifogása, problémája merül fel adatkezelésünkkel kapcsolatosan, kérjük forduljon bizalommal hozzánk:  

Név: AROMAGYERTYA KFT
Székhely: 7100 Szekszárd, Vak Bottyán u. 7/B

Cégjegyzékszám:17-09-005030

Nyilvántartásba vevő szerv: Szekszárdi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:13270258-2-17

Telefonszám:+36-30-46-74-313

E-mail:
aromagyertya12@gmail.com

Bírósághoz fordulás joga:
Ön jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Esetleges panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:06-1-391-1400

fax:06-1/391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:naih.hu

Jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az Érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására azzal, hogy Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására.

Az Érintetteket a módosításról tájékoztatjuk, a módosított Adatvédelmi tájékoztatót közzétesszük. A módosított Adatkezelési tájékoztató hatályba lépéséről a módosításban rendelkezünk.

Szekszárd, 2022.január 20.